Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan

30-6-2015


Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan
Công ty CPCN Vĩnh Tường
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Số tiền tài trợ: 90.000.000đ

Trả lời